What wrong with you???
Tuyển dụng
Kế Hoạch Tuyển Dụng 2021

Xây dựng và phát triển đội ngũ kinh doanh, đảm bảo năng suất lao động; Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh theo vùng, triển khai xuống cấp quản lý trực tiếp để thực hiện; Giám sát, đánh giá việc thực hiện của các đơn vị kinh doanh cấp dưới; Phê duyệt phương án kinh doanh của các đơn vị kinh doanh cấp dưới.

Hỗ trợ và dịch vụ

Xem tất cả